تبلیغات
آهنگ و کیلیپ و ....... - کودک و خدا

آهنگ و کیلیپ و .......

هر چی که بخوای

 

کودک و خدا

 

نوع مطلب :داستان کوتاه ،

نوشته شده توسط:امیر رستمی

کودکی با پای برهنه روی برف ها ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه می کرد.

زنی در حال عبور بود که کودک را دید.

کودک را به داخل فروشگاه برد و برایش کفش و لباس خرید و گفت: "مواظب خودت باش."

کودک رو به زن کرد و گفت: "ببخشید خانوم شما خدا هستید؟"

زن گفت: "نه من یکی از بندگان خدا هستم."

کودک گفت : "میدانستم با او نسبتی دارید."

منبع: ایران جوک